Algemene voorwaarden

 • Laatst bijgewerkt op 10 februari 2023

AKKOORD MET ONZE JURIDISCHE VOORWAARDEN

Wij zijn SummaryGenerator Company, een bedrijf geregistreerd in Engeland bij International House,, 12 Constance Street,, Londen E16 2DQ.

Wij beheren de website https://SummaryGenerator.io (de 'Site'), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar of linken naar deze juridische voorwaarden (de 'Juridische voorwaarden') (gezamenlijk de 'Diensten

U kunt telefonisch contact met ons opnemen op 447361622097, per e-mail op [email protected], of per post naar International House,, 12 Constance Street, Londen E16 2DQ, Engeland.

Deze Juridische Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ('u'), en SummaryGenerator, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Services.

Wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van geplande wijzigingen in de Services die u gebruikt.

De Diensten zijn bedoeld voor gebruikers die minimaal 13 jaar oud zijn.

Inhoudsopgave

1. ONZE DIENSTEN

De informatie die wordt verstrekt bij het gebruik van de Services is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen dergelijke

De Services zijn niet afgestemd op branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties aan dergelijke wetten zouden worden onderworpen,

2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Ons intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze Services, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen in de Services (gezamenlijk de '

Onze inhoud en merken worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten (en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten tegen oneerlijke concurrentie) en verdragen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

De Inhoud en Merken worden in of via de Diensten 'AS IS' uitsluitend voor uw interne zakelijke doeleinden geleverd.

Uw gebruik van onze Diensten

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Juridische Voorwaarden, inclusief het gedeelte 'VERBODEN ACTIVITEITEN' hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om:

 • toegang tot de Diensten;
 • download of print een kopie van elk deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen.

uitsluitend voor uw interne zakelijke doeleinden.

Behalve zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische voorwaarden, mag geen enkel onderdeel van de Services en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd

Als u gebruik wilt maken van de Services, Inhoud of Merken anders dan uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische voorwaarden, kunt u uw verzoek richten aan: [email protected].

Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Diensten, Inhoud en Merken.

Elke schending van deze Intellectuele-eigendomsrechten vormt een wezenlijke schending van onze Juridische Voorwaarden en uw recht om onze Services te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd.

Uw inzendingen en bijdragen

Lees dit gedeelte en het gedeelte 'VERBODEN ACTIVITEITEN' zorgvuldig door voordat u onze Services gebruikt, om inzicht te krijgen in de (a) rechten die u ons geeft en (b) de verplichtingen die u heeft wanneer u inhoud via de Services plaatst of uploadt.

Inzendingen: Door ons rechtstreeks een vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de Diensten te sturen ('Inzendingen'), gaat u ermee akkoord alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een dergelijke Inzending aan ons over te dragen.

Bijdragen: De Services kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten waarin u inhoud kunt creëren, indienen, posten, weergeven, verzenden, publiceren, distribueren of uitzenden.

U begrijpt dat Bijdragen zichtbaar kunnen zijn voor andere gebruikers van de Diensten en mogelijk via websites van derden.

Wanneer u bijdragen plaatst, verleent u ons een licentie (inclusief gebruik van uw naam, handelsmerken en logo's): Door bijdragen te plaatsen, verleent u ons een onbeperkte, onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-

Deze licentie omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt.

U bent verantwoordelijk voor wat u plaatst of uploadt: Door ons Inzendingen te sturen en/of Bijdragen te plaatsen via enig deel van de Diensten of door Bijdragen toegankelijk te maken via de Diensten door uw account via de Diensten te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts,

 • bevestig dat u onze 'VERBODEN ACTIVITEITEN' hebt gelezen en ermee akkoord gaat en dat u geen inzendingen zult posten, verzenden, publiceren, uploaden of via de Services zult verzenden, noch bijdragen zult posten die illegaal, intimiderend, hatelijk, schadelijk, lasterlijk of obsceen zijn
 • voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, afstand doen van alle morele rechten op een dergelijke Inzending en/of Bijdrage;
 • garanderen dat dergelijke Inzendingen en/of Bijdragen origineel van u zijn of dat u over de noodzakelijke rechten en licenties beschikt om dergelijke Inzendingen en/of Bijdragen in te dienen en dat u de volledige bevoegdheid heeft om ons de bovengenoemde rechten te verlenen met betrekking tot uw
 • garanderen en verklaren dat uw Inzendingen en/of Bijdragen geen vertrouwelijke informatie vormen.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Inzendingen en/of Bijdragen en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord ons te vergoeden voor alle verliezen die wij kunnen lijden als gevolg van uw schending van (a) deze sectie, (b) de intellectuele eigendomsrechten van derden,

We kunnen uw inhoud verwijderen of bewerken: Hoewel we niet verplicht zijn om bijdragen te controleren, hebben we het recht om bijdragen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of te bewerken als we naar onze redelijke mening vinden dat dergelijke bijdragen schadelijk zijn of in strijd zijn met

3. GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door gebruik te maken van de Services verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratiegegevens die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn;

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de Services (of een deel daarvan) te weigeren.

4. GEBRUIKERSREGISTRATIE

Mogelijk moet u zich registreren om de Services te gebruiken.

5. AANKOPEN EN BETALING

Wij accepteren de volgende betaalmethoden:

 • Visum
 • Mastercard
 • AmericanExpress
 • Ontdek
 • PayPal

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die via de Services worden gedaan.

U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de prijzen die op dat moment gelden voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u machtigt ons om dergelijke bedragen in rekening te brengen bij de door u gekozen betalingsprovider wanneer u uw bestelling plaatst.

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de Diensten wordt geplaatst te weigeren.

6. ABONNEMENTEN

Facturering en verlenging

Uw abonnement loopt door en wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt.

Annulering

Alle aankopen kunnen niet worden gerestitueerd.

Tariefwijzigingen

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de abonnementskosten en zullen eventuele prijswijzigingen aan u doorgeven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7. SOFTWARE

We ​​kunnen software toevoegen voor gebruik in verband met onze Services.

8. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Services niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Services beschikbaar stellen.

Als gebruiker van de Services gaat u ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen:

 • Systematisch gegevens of andere inhoud uit de Services ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij elke poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de Services, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Services en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
 • Naar onze mening ons en/of de Diensten in diskrediet brengen, aantasten of anderszins schade toebrengen.
 • Alle informatie verkregen via de Services gebruiken om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of schade toe te brengen.
 • Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of doe valse meldingen van misbruik of wangedrag.
 • Gebruik de Services op een manier die niet strookt met toepasselijke wet- of regelgeving.
 • zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de Services.
 • Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (het voortdurend plaatsen van repetitieve tekst), waardoor het ononderbroken gebruik en genot van de
 • zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van alle inhoud.
 • Probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ('gifs'), 1×1 pixels, webbugs
 • De Services of de netwerken of services die met de Services zijn verbonden, verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 • Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Services aan u.
 • Probeer maatregelen van de Services te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Services, of een deel van de Services, te voorkomen of te beperken.
 • Kopieer of pas de software van de Diensten aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, dient u de software die de Services omvat of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Services te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren.
 • Tenzij dit het resultaat is van standaardzoekmachine- of internetbrowsergebruik, gebruik, start, ontwikkel of distribueer een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline reader die toegang heeft tot de Services
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Diensten.
 • Ongeoorloofd gebruik maken van de Diensten, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de Services als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Services en/of de Inhoud anderszins voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.
 • Verkoop of draag uw profiel op een andere manier over.
 • Gebruik de Services om te adverteren of goederen en services aan te bieden.

9. DOOR GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Services kunnen u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kunnen u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren,

 • Het maken, distribueren, verzenden, openbaar tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen maakt geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk en handelsgeheimen.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de Services en andere gebruikers van de Services te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die door de Services wordt overwogen
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen op elke gewenste manier mogelijk te maken
 • Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals door ons bepaald).
 • Uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand belachelijk te maken, te bespotten, in diskrediet te brengen, te intimideren of te misbruiken.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om iemand anders lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van deze termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van mensen te bevorderen.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
 • Uw bijdragen zijn op geen enkele wijze in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Juridische Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Services dat in strijd is met het voorgaande is in strijd met deze Juridische Voorwaarden en kan onder andere resulteren in de beëindiging of opschorting van uw rechten om de Services te gebruiken.

10. BIJDRAGE LICENTIE

Door uw Bijdragen op enig onderdeel van de Diensten te plaatsen of Bijdragen toegankelijk te maken voor de Diensten door uw account van de Diensten te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, indien van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen,

Wij claimen geen enkel eigendom over uw Bijdragen.

Wij hebben het recht, naar eigen en absolute goeddunken, (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen;

11. SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Diensten kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe dienstverleners (elk account wordt een 'Externe Account' genoemd) door: (1) uw Derden-account aan te bieden

12. WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Diensten kunnen links bevatten (of u kunt via de Site worden verzonden) naar andere websites ('Websites van Derden'), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie

13. ADVERTEERDERS

We staan ​​adverteerders toe hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde delen van de Services, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties.

14. DIENSTENBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Services te controleren op schendingen van deze Juridische voorwaarden;

15. PRIVACYBELEID

Wij vinden gegevensprivacy en -beveiliging belangrijk.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens ons handelt

16. DUUR EN BEEINDIGING

Deze juridische voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens ons handelt

17. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Services op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen.

We kunnen niet garanderen dat de Services te allen tijde beschikbaar zullen zijn.

18. TOEPASSELIJK RECHT

Deze juridische voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten.

19. GESCHILOPLOSSING

Bindende arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de partijen bij deze juridische voorwaarden zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de arbitrage en het interne reglement van het Europese Hof van Arbitrage, dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage dat zijn zetel heeft.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk.

Uitzonderingen op arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die de intellectuele eigendomsrechten van een Partij trachten af ​​te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid ervan;

20. CORRECTIES

Er kan informatie over de Services zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie.

21. DISCLAIMER

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN AS-BESCHIKBAAR.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF MOBIELE APPLICATIES DIE AAN DE DIENSTEN WORDEN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN

22. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, WAARONDER WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN

23. VRIJWARING

U stemt ermee in ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief

24. GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Services verzendt met als doel de prestaties van de Services te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Services.

25. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Diensten, het sturen van e-mails en het invullen van onlineformulieren vormen elektronische communicatie.

26. CALIFORNISCHE GEBRUIKERS EN INWONERS

Als een klacht bij ons niet op bevredigende wijze wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of

27. DIVERSEN

Deze Juridische Voorwaarden en eventuele beleidsregels of operationele regels die door ons op de Services of met betrekking tot de Services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.

28. NEEM CONTACT MET ONS OP

Om een ​​klacht over de Services op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Services, kunt u contact met ons opnemen via:

Telefoon: +447361622097

Adres:
SummaryGenerator
International House,
12 Constance Street,
London E16 2DQ
England